Die waardes van DAK Netwerk

Die direksie van DAK bestaan uit leiersfigure uit verskillende sektore van die samelewing met ‘n gemeenskaplike belangstelling in gemeenskapsontwikkeling en -opheffing op ‘n holistiese wyse.

Billikheid

Ons wil te alle tye billik optree,
beide binne die organisasie en in die manier
hoe ons omgaan met mekaar.

Verantwoordelikheid

Ons lede neem verantwoordelikheid
vir hul aksies en besluite,
en tree ook verantwoordelik op na buite.

Respek

Ons glo in wedersydse respek vir mekaar,
beide binne die organisasie
en onderling tussen vennote.

Gelykheid

Alle mense is gelyk, en moet gelyk
behandel word. Daar word nie op enige
gronde gediskrimineer nie.

Deursigtigheid

Ons glo in oop kommunikasie,
en verantwoordbaarheid vir ons aksies.
Ons vennote sal te alle tye bewus wees
van wat in die organisasie gebeur.

Menswaardigheid

Alle mense moet gewaardeer
en gerespekteer word.
Op so ‘n manier respekteer ons
die waardigheid van menswees.

Goeie korporatiewe bestuur

Ons bestuurstyl word gekenmerk deur
eerlikheid en deursigtheid. DAK handhaaf
streng bestuurs- en finansiële riglyne om
effektiewe uitvoering van ons mandaat te verseker.