228

Dr. Danny Titus

Uitvoerende Direkteur: Kultuur by die ATKV

Dr. Danny Titus is tans die Uitvoerende Direkteur: Kultuur by die ATKV. Sy werk behels bestuurs – en korporatiewe betrokkenheid in kuns, kultuur, en erfenis insluitende taalerfenis en kultuurerfenis.

Hy is in November 2009 deur die Staatspresident aangestel as deeltydse Kommissaris by die SA Menseregtekommissie vir ’n periode van sewe jaar. Sy termyn het afgeloop in September 2016.

Hy het sy BA LLB aan die Universiteit van Weskaapland in 1982 behaal en in 1983 is hy toegelaat as advokaat van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.
Hy werk as openbare aanklaer in die Departement van Justisie en verlaat die land in 1987 om sy studies voort te sit aan die Universiteit Leiden, in Nederland.

Hy verkry die Doctorandus Iuris graad (Meestersgraad, LLM) asook die LLD (Doktorsgraad in die Regte) aan die Universiteit Leiden in 1993 en keer in dieselfde jaar terug na Suid-Afrika. Sy doktorsgraad titel “Die invloed van die internasionale norme van menseregte op die Suid-Afrikaanse regstelsel – met spesifieke verwysing na die regterlike mag.”

In 1993 verkry hy ook die Sertifikaat in Internasionale Verhoudinge en en Diplomatieke Betrekkinge aan die Clingendael Instituut vir Internasionale Betrekkinge te Den Haag, Nederland.

Voor sy werksaamhede by die ATKV was dr. Titus bevorder tot Professor in Strafregspleging en Menseregte en werksaam as vise-dekaan aan die Unisa se Kollege vir Regsgeleerdheid. Tydens sy werksaamhede by Unisa is hy gesekondeer as Waarnemende Hoof van die Justisie Opleidingskollege van die Departement Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Pretoria.

Hy het tussen 2012 – 2015 diens gedoen as adviseur by die Verenigde Nasies se “Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.” Hy werk nou saam met inheemse mense in Suid-Afrika.

Hy het twee dogters Daléne en Neriska.